Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija kemija

Što je kemija:

Kemija je znanost koja je posvećena proučavanju materije, uzimajući u obzir njezin sastav, reakcije i transformacije.

Glavna područja u kojima je kemija podijeljena su:

Biokemija (biološka kemija): proučava procese, reakcije i kemijske interakcije u živim organizmima.

Fizikalno-kemija (Physical Chemistry): disciplina koja kombinira fiziku i kemiju za proučavanje fizičkih i kemijskih svojstava tvari. Obuhvaća druge važne discipline kao što su kemijska kinetika, kvantna mehanika, spektroskopija i elektrokemija, kemijska termodinamika i termokemija.

Analitička kemija : grana kemije koja analizira uzorke materijala radi identificiranja kemijskog sastava i strukture.

Mineralna kemija : grana kemije koja proučava metale i njihove kombinacije.

Organska kemija : grana kemije koja obuhvaća proučavanje svih ugljikovih spojeva, analiziranje strukture, svojstava, sastava i kemijskih reakcija.

Anorganska kemija : grana kemije koja proučava svojstva i reakcije anorganskih spojeva - kiselina, baza, soli i oksida.

Nuklearna kemija (Radioaktivnost): proučava materijalne i energetske pojave koje se javljaju u jezgri atoma.

Izražava se kao "kemičar", stručno osposobljen za predmet Kemija. Njegovo područje stručnosti koncentrirano je u istraživanju tvari i spojeva te u stvaranju i razvoju novih materijala i kemikalija u laboratorijima.

Popularne Kategorije

Top